ඔරලෝසුව/කාලය - ic බැටරි

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
M4T32-BR12SH6

M4T32-BR12SH6

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

ගබඩාවේ ඇත: 16,431

$8.52000

M4T28-BR12SH1

M4T28-BR12SH1

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

ගබඩාවේ ඇත: 24,436

$5.32000

M4T32-BR12SH1

M4T32-BR12SH1

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

ගබඩාවේ ඇත: 17,879

$7.83000

BQ48SH-28X6NSH

BQ48SH-28X6NSH

Rochester Electronics

CONSUMER/INTERFACE ICS

ගබඩාවේ ඇත: 21,172

$6.14000

Top