උපකරණ - බල සැපයුම් (පරීක්ෂණ, බංකුව)

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
BOP 200-1D

BOP 200-1D

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 200W

ගබඩාවේ ඇත: 25

$4794.00000

1902

1902

B&K Precision

POWER SUPPLY 1-60V 15A SWITCH DC

ගබඩාවේ ඇත: 65,088

$1.69000

KLN 50-15

KLN 50-15

Kepco Power

POWER SUPPLY 750W

ගබඩාවේ ඇත: 70

$1560.00000

KLN 40-76

KLN 40-76

Kepco Power

POWER SUPPLY 3000W

ගබඩාවේ ඇත: 31

$3798.00000

ATE 100-1DML

ATE 100-1DML

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 100W LCD L

ගබඩාවේ ඇත: 47

$2340.00000

Z36-12-IS510-U

Z36-12-IS510-U

TDK-Lambda, Inc.

AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY 0-36V

ගබඩාවේ ඇත: 57

$1914.21000

KLN 150-5E

KLN 150-5E

Kepco Power

POWER SUPPLY 750W + LXI INTERFA

ගබඩාවේ ඇත: 52

$2100.00000

ATE 150-3.5DM

ATE 150-3.5DM

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 500W LCD

ගබඩාවේ ඇත: 32

$3690.00000

KLN 8-180G

KLN 8-180G

Kepco Power

POWER SUPPLY 1500W + GPIB INTER

ගබඩාවේ ඇත: 42

$2604.00000

KA3010P

KA3010P

SRA Soldering Products

KA3010P - PROGRAMMABLE PRECISION

ගබඩාවේ ඇත: 468

$234.99000

1503

1503

B&K Precision

ANALOG DISPLAY PWR SUPPLY

ගබඩාවේ ඇත: 48,245

$2.28000

KHX 28-53

KHX 28-53

Kepco Power

1500W POWER SUPPLY - SEALED

ගබඩාවේ ඇත: 30

$3900.00000

BOP 36-12DL802E

BOP 36-12DL802E

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 400W INDUC

ගබඩාවේ ඇත: 19

$6588.00000

ATE 150-0.7DM

ATE 150-0.7DM

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 100W LCD

ගබඩාවේ ඇත: 49

$2220.00000

ZUP10-80

ZUP10-80

TDK-Lambda, Inc.

PWR SUP BENCH PROG 0-10V 800W

ගබඩාවේ ඇත: 50

$2184.66000

KLN 30-100E

KLN 30-100E

Kepco Power

POWER SUPPLY 3000W + LXI INTERF

ගබඩාවේ ඇත: 27

$4338.00000

9121

9121

B&K Precision

POWER SUPPLY 0-20V 0-5A PROGRAM

ගබඩාවේ ඇත: 96,491

$1.14000

BOP 5-30D-4886

BOP 5-30D-4886

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 200W GPIB

ගබඩාවේ ඇත: 23

$5508.00000

BOP 36-12D-4886

BOP 36-12D-4886

Kepco Power

POWER SUPPLY RACK MNT 400W GPIB/

ගබඩාවේ ඇත: 21

$6108.00000

1685B

1685B

B&K Precision

POWER SUPPLY DC SW 1-60V 5A

ගබඩාවේ ඇත: 320

$374.71000

Top