උපකරණ - බලය / ව්යවර්ථ මිනුම්

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
AP-10

AP-10

Hakko

TORQUE TESTER, MEASUREMENT RANGE

ගබඩාවේ ඇත: 44

$2459.18000

AP-02

AP-02

Hakko

TORQUE TESTER, MEASUREMENT RANGE

ගබඩාවේ ඇත: 44

$2459.18000

AP-300

AP-300

Hakko

TORQUE TESTER, MEASUREMENT RANGE

ගබඩාවේ ඇත: 47

$2305.48000

AP-50

AP-50

Hakko

TORQUE TESTER, MEASUREMENT RANGE

ගබඩාවේ ඇත: 47

$2305.48000

AP-100

AP-100

Hakko

TORQUE TESTER, MEASUREMENT RANGE

ගබඩාවේ ඇත: 47

$2305.48000

Top